ຂໍ້ຕົກລົງການນຳໃຊ້ເວບໄຊ1.ບົດນຳ

     ເວັບໄຊ໋ Brandsaolao.com ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ TYNA DESIGN & SILK ທຸກລາຍການສັ່ງຊື້ທີ່ດໍາເນີນການຜ່ານເວັບໄຊ໋ນີ້ກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂທາງຮ້ານໄດ້ກຳນົດໄວ້ ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊ໋ ແມ່ນຕ້ອງຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂທັງໜົດ


2.ການສັ່ງຊື້ສີ້ນຄ້າ

3.ການຈັດສົ່ງ

3.1.ການຈັດສົ່ງພາຍໃນປະເທດ :

3.2.ການຈັດສົ່ງຕ່າງປະເທດ : ງົດການຈັດສົ່ງຕ່າງປະເທດຊົ່ວຄາວ (ທາງເວັບໄຊ໋ຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ ສາມາດຈັດສົ່ງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃນໄວໆນີ້)


4.ການຊຳລະ

5.ການປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ຍົກເລີກ

     ເມື່ອລູກຄ້າໄດ້ຢືນຢັນ ແລະ ສຳເລັດການສັ່ງຊື້ສີນຄ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເວັບໄຊ໋ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງລູກຄ້າໄດ້ ແລະ ທາງຮ້ານຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ຍົກເລີກທຸກກໍລະນີ, ຍົກເວັ້ນເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງທາງຮ້ານເທົ່ານັ້ນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ :

     +85621 262 348

     +85620 98 977 782

     https://www.facebook.com/brandsaolao

    - ທາງຮ້ານຈະດຳເນີນການຄືນເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າພາຍໃນ 5 ວັນເຮັດວຽກທາງລັດຖະການ ສະເພາະກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກທາງຮ້ານ ຫຼື ກໍລະນີລູກຄ້າຊຳລະເງິນຄ່າສິນຄ້າເກີນມູນຄ່າ.

    - ການຄືນເງິນແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນຈະໂອນຊຳລະຄືນໄປຫາບັນຊີຕົ້ນທາງທີ່ຊຳລະສິນຄ້າເທົ່ານັ້ນ.

ໝາຍເຫດ : ການປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ຍົກເລີກ ສີນຄ້າຄວນຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິດີ ຕ້ອງບໍ່ມີການສວມໃສ່ ບໍ່ຜ່ານການຊັກ ແລະ ບໍ່ຜ່ານການກະທຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຕຳນິເຊັ່ນ: ຮອຍເປື້ອນ , ຮອຍຈີກຂາດ, ຕິດກິ່ນ , ປ້າຍເເທັກລາຄາຫຼູດ ຫຼື ຂາດ.


6.ຄວາມຮັບຜິດຊອບ