ຊື່ສິນຄ້າສີ-ຂະໜາດຈຳນວນລາຄາລວມ

ລວມ
0
ສ່ວນຫຼຸດ
0

ລວມທັງໝົດ
0


ໝາຍເຫດ : ກະລຸນາຖ່າຍຄຣິບສິນຄ້າຕອນເປີດກ່ອງ ກໍລະນີເຫັນສິນຄ້າມີການຊຳລຸດທີ່ເກີດຈາກທາງຮ້ານ ສາມາດປ່ຽນສິນຄ້າຄືນໄດ້ ( ບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດ )