ນະໂຍບາຍການຈັດເກັບຂໍ້ມຸນສ່ວນບຸກຄົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເວັບ brandsaolao ຈັດເກັບ

1. ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນໃຊ້ງານ - ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນສ້າງບັນຊີກັບເວັບ brandsaolao ເພື່ອໃຊ້ງານລະບົບ. ຂໍ້ມູນຈະໃຊ້ໃນການອ້າງອີງໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສົ່ງ-ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ. ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບມີ:

    - ອີເມວ

    - ຊື່

    - ເບີໂທ

    - ທີ່ຢູ່

    - ທີ່ຢູ່

2. ຫາກທ່ານລົງທະບຽນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ Facebook, ທາງເວັບຈຳເປັນຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຈາກ Facebook ເພີ່ມເຕີມຄື:

    - Facebook id

    - ຊື່ Facebook

    - Email ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຂົ້າລະບົບ


ການໃຊ້ງານ Cookies

ສຳລັບເວັບ brandsaolao ພວກເຮົານຳໃຊ້ Cookies ໃນການເກັບຂໍ້ມູນການເຂົ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນໃນການໃຊ້ງານເວັບ brandsaolao


ການແບ່ງປັນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ແກ່ບຸກຄົນພາຍນອກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຍິນຍອມຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ, ແຕ່ຈະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບກໍລະນີດັ່ງນີ້:

    - ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ຍິນຍອມທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ

    - ເມື່ອມີຄຳສັ່ງທາງກົດໝາຍ


ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ

1. ເວັບ brandsaolao ມີການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍລະບົບການເຂົ້າລະຫັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍໃຊ້ Secure Sockets Layer (SSL)

2. ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບຈາກອຸປະກອນທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈເທົ່ານັ້ນ ແລະ Logout ທຸກຄັ້ງເມື່ອບໍ່ໃຊ້ງານ